خدمات حسابرسی

برای انجام انواع خدمات حسابرسی در خدمتتان هستیم

موسسه حسابرسی دانا محاسب فکور به عنوان یکی از موسسات مورد اطمینان و طیف گسترده فعالیت های اقتصادی و پرونده های مالی با استفاده از حسابداران برتر در این زمینه فعالیت دارد.این خدمات بیشتر برای ارائه گزارش به مجامع عمومی، بانکها و سایر سازمانهای دولتی می باشد.


گزارش حسابرسی مستقل

گزارشی که حسابرس پس از بررسی بی طرفانه صورت های مالی یک کسب و کار آماده می کند، گزارش حسابرسی گویند.

گزارش حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود.

حسابرسی صورتهای مالی

صورت‌های مالی یکی از اجزای مهم و اساسی در فرایند حسابداری است. این صورت‌ها در واقع وضعیت شرکت را به لحاظ مالی نشان می‌دهند و نشان می‌دهند پول در شرکت از کجا بدست آمده

انواع گزارشات حستبرسی ویژه

به بررسی گزارش سالانه که توسط حسابرس تهیه و تنظیم می شود تا به مدیران ارائه شود گزارش حسابرسی می گویند. شما بعنوان شخص حقیقی یا حقوقی برای گزارش حسابرسی خود یا گزارش حسابرسی شرکت باید به یک فرد متخصص اعتماد کنید

بازرسی قانونی

بازرسی قانونی توامان با حسابرسی صورتهای مالی انجام می پذیرد و ارائه گزارشات انجام تکالیف مقرر در قانون تجارت، بررسی مفاد اجرائی سلامت اداری و مبارزه با پولشویی است.

گزارش حسابرسی اظهارنظر مشروط

به نظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4و همچنین به استثنای آثار احتمالی مـورد منـدرج در بنـد ، 5صـورتهای مالی یاد شده در بالا

گزارش حسابرسی مستقل

گزارشی که حسابرس پس از بررسی بی طرفانه صورت های مالی یک کسب و کار آماده می کند، گزارش حسابرسی گویند. در این مقاله از حسابداری میزان با انواع گزارش حسابرسی آشنا شوید. صورتهاي‌ مالي‌، بخش‌ اصلي‌ فرايند گزارشگري‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. درحال‌ حاضر يک مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از اين‌ به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد. ديگر موارد تشكيل‌دهنده‌ گزارشگري‌ مالي‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ مديران‌ درباره‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ و گزارش‌ تحليلي‌ مديران‌ مي‌باشد كه‌ همراه‌ با گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانوني‌) و صورتهاي‌ مالي‌ مجموعه‌اي‌ تحت‌ عنـوان‌ گزارش‌ مالي‌ سالانـه‌ را تشكيل‌ مي‌دهـد.


گزارش حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی طبق بیانیهٔ حرفه‌ایی انجمن حسابرسان داخلی بدین صورت تعریف شده است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی فعالیت‌های سازمان در داخل سازمان ایجاد می‌شود. گر چه حسابرسان داخلی در استخدام سازمان هستند اما باید مستقل از دوایر مورد رسیدگی باشند که از آن به عنوان استقلال سازمانی یاد می‌شود. به همین دلیل این گروه از حسابرسان در بسیاری از شرکت‌ها به طور مستقیم به کمیتهٔ حسابرسی و یا هیأت مدیرهٔ شرکت گزارش می‌دهند.

ما انواع خدمات گزارش حسابرسی مستقلگزارش حسابرسی داخلیحسابرسی صورتهای مالیانواع گزارشات حسابرسی ویژهبازرسی قانونی را با کمک بهترین کارشناسان برای شما انجام میدهیم

دانا محاسب فکور به کمک بهترین ها امور ثبتی شما را تسهیل میکند