نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری

قرارداد خدمات حسابداری

در زیر یک نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری را آورده ایم:

این قرارداد در تاریخ / / ۱۳۹ بنا به درخواست شرکت …………………..به نمایندگی …………………… مدیر عامل شرکت به آدرس : ………………………………………… تلفن…………………. که بعد از این “شرکت”

نامیده می شود از یک طرف.

و ………………………. تلفن: ………………… از طرف دیگر که بعد از این “موسسه” نامیده می شود، به منظور انجام خدمات حسابداری مطابق موضوع قرارداد (ماده ۱) منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

ثبت رویدادهای مالی از تاریخ ………. تا …………….. در دفاتر قانونی شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده از جانب شرکت.

تهیه صورت مغایرت بانکی برای تک تک حسابهای جاری شرکت.

تهیه و ارائه صورتهای مالی سال……………….

تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ……….. در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا …………..).

زمان انجام قرارداد:

از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ …………………..

تعهدات شرکت

ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز ، توسط شرکت جهت پیشبرد سریع عملیات حسابداری به موسسه از قبیل:

صورتحسابهای بانکی

صورتحسابهای خرید

فاکتورهای فروش

قراردادهای معاملاتی شرکت

اسناد هزینه و سایر مدارک

انجام هرگونه هماهنگی و همکاری لازم به عهده آن شرکت خواهد بود.

اعم از  هرگونه اطلاعات و مدارک از طرف حسابهای شرکت

بانکها و دیگر مراجع

 

تهیه و تدارک ابزار کار و لوازم و ملزومات اداری و پرداخت هزینه پرینت و … کلا به عهده شرکت خواهد بود.

صحت و سقم مدارک و اطلاعاتی که در اختیار موسسه قرار می گیرد و همچنین مسئولیت نهایی صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی بر عهده شرکت می باشد.

تعهدات موسسه

انجام ثبتهای حسابداری رویدادهای مالی بر اساس اصول مورد قبول حسابداری و متناسب با وضعیت کاری شرکت و سیاستهای کاری که از جانب شرکت تعیین میگردد.

انجام موارد معین شده در موضوع قرارداد ( ماده ۱) در مدت زمان تعیین شده در قرارداد.

موسسه اطلاعات پردازش شده را تنها در اختیار مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت قرار می دهد و در مقابل سهامداران، اشخاص ثالث و ادارات هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در بلوار فردوس

مبلغ حق الزحمه قرارداد

مبلغ حق الزحمه بابت خدمات موضوع ماده ۱ قرارداد بر اساس توافق طرفین مبلغ …………………………….. ریال تعیین گردید.

( مبلغ ……………………. ریال حق الزحمه ماهانه و …………………. ریال بابت تهیه اظهارنامه و …………………. ریال بابت تهیه صورتهای مالی).

نحوه پرداخت

مبلغ …………………. ریال به هنگام عقد قرارداد از بابت حق الزحمه …………. ماهه اول سال

حق الزحمه توافق شده در پایان هر ماه پرداخت خواهد شد.

حق الزحمه تهیه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی پس از ارائه پرداخت خواهد شد.

چنانچه در سطح فعالیت پیش بینی شده حسابداری ( یک روز در ماه ) تغییر قابل ملاحظه ای بوجود آید ، برآورد جدید حق الزحمه مورد انتظار، به مدیریت شرکت ارائه خواهد شد.

هرگونه ماموریت درخواستی اضافه بر آنچه که در ماده (۱) این قرارداد آورده شده است.

همچنین ارائه گزارشهای مورد نیاز مجامع عمومی، فوق العاده و غیره موکول به موافقت موسسه و تعیین حق الزحمه جداگانه می باشد.

سایر موارد

مدت اعتبار این قرارداد حداکثر تا تاریخ……………………. است.

مرجع حل اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد در وهله اول نمایندگان طرفین و در وهله دوم کارشناس رسمی منتخب مرضی الطرفین و در نهایت از طریق مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.

این قرارداد در ۶ ماده و ۱۸ تبصره و در ۳ نسخه تهیه گردیده که هرکدام از نسخ حکم واحد را خواهد داشت.

نمونه قرارداد کار موقت

 

بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین

شرکت /آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………. که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می

شود.

و آقای / خانم : …………………………………….. فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………. که از این پس (کارگر) نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین  تنظیم گردیده است.

پیشنهاد بازدید  موسسه و شرکت خدمات مشاوره مالیاتی | مالی | حسابداری | حسابرسی در حسن آباد شمالی

۱-  مدت قرارداد :

مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در محل ……….. به نشانی ……………………………………… می

باشد.

 

تبصره :  ۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد.

در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

۲-  موضوع قرارداد :

انجام خدمت در قسمت  ……………. شرکت می باشد  و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

۳-  ساعت کار :

ساعت کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد و در صورت  انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .

۴-     حق السعی :

۴-۱) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

۴-۲) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

۴-۳) خواربار و مسکن : …………… ریال”

۴-۴) کمک عائله مندی :……………….. ریال

۴-۵) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسرمی گردد.

سپس خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

۵) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات  رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

۶) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود.

ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد.

البته مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

۷) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

پیشنهاد بازدید  انواع حسابداری

۸) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

۹) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره و ۳ نسخه در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید به هریک نسخه ای تسلیم شد.

امضاء کارفرما ء                                                                        امضاء کارگر

مبلغ قرارداد حسابداری

برای تعیین نرخ یا مبلغ قراردادهای حسابداری باید به آنچه بین طرفین توافق می شود توجه کنیم.

برای انجام کارهای حسابداری هر شرکت بسته به نوع کار و زمانی که لازم است تا خدمات ارائه شود مبلغ قرارداد تعیین می گردد.

هر چه امور انجام شده زمان بیشتری نیاز داشته باشد مبلغ بیشتر می شود.

همچنین اگر خدمات ارائه شده متنوع تر و بیشتر باشد این مبلغ باز هم بالاتر می رود.

نمونه خدمات حسابداری شرکت دانا محاسب

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور در راستای تامین نیازهای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به ارائه انواع خدمات حسابداری نموده است.

این شرکت با ارائه خدماتی با هزینه بسیار پایین از لحاظ مالی کمک بسیاری به مودیان می نماید.

کارشناسان خبره در این مجموعه همواره در تلاشند خدماتی با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه ارائه دهند.

در زیر نمونه هایی از خدمات برتر این موسسه حسابداری را نام می بریم.

انواع خدمات حسابداری

ارائه نرخ حق الزحمه کارهای حسابرسی و حسابداری

ارائه انواع مشاوره حسابداری به صورت آنلاین، حضوری و تلفنی

ارائه انواع خدمات مالی و مالیاتی

آموزش نوشتن دفتر کل و روزنامه

تهیه تراز آزمایشی

تهیه ترازنامه

بررسی صورتهای مالی و ارائه گزارش مالی

تهیه لایحه مالیاتی

تنظیم گزارش حسابرسی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.