نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری

قرارداد خدمات حسابداری

در زیر یک نمونه قرارداد حق الزحمه ای ارائه خدمات حسابداری را آورده ایم:

این قرارداد در تاریخ / / ۱۳۹ بنا به درخواست شرکت …………………..به نمایندگی …………………… مدیر عامل شرکت به آدرس : ………………………………………… تلفن…………………. که بعد از این “شرکت”

نامیده می شود از یک طرف.

و ………………………. تلفن: ………………… از طرف دیگر که بعد از این “موسسه” نامیده می شود، به منظور انجام خدمات حسابداری مطابق موضوع قرارداد (ماده ۱) منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

ثبت رویدادهای مالی از تاریخ ………. تا …………….. در دفاتر قانونی شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده از جانب شرکت.

تهیه صورت مغایرت بانکی برای تک تک حسابهای جاری شرکت.

تهیه و ارائه صورتهای مالی سال……………….

تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ……….. در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا …………..).

زمان انجام قرارداد:

از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ …………………..

تعهدات شرکت

ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز ، توسط شرکت جهت پیشبرد سریع عملیات حسابداری به موسسه از قبیل:

صورتحسابهای بانکی

صورتحسابهای خرید

فاکتورهای فروش

قراردادهای معاملاتی شرکت

اسناد هزینه و سایر مدارک

انجام هرگونه هماهنگی و همکاری لازم به عهده آن شرکت خواهد بود.

اعم از  هرگونه اطلاعات و مدارک از طرف حسابهای شرکت

بانکها و دیگر مراجع

 

تهیه و تدارک ابزار کار و لوازم و ملزومات اداری و پرداخت هزینه پرینت و … کلا به عهده شرکت خواهد بود.

صحت و سقم مدارک و اطلاعاتی که در اختیار موسسه قرار می گیرد و همچنین مسئولیت نهایی صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی بر عهده شرکت می باشد.

تعهدات موسسه

انجام ثبتهای حسابداری رویدادهای مالی بر اساس اصول مورد قبول حسابداری و متناسب با وضعیت کاری شرکت و سیاستهای کاری که از جانب شرکت تعیین میگردد.

انجام موارد معین شده در موضوع قرارداد ( ماده ۱) در مدت زمان تعیین شده در قرارداد.

موسسه اطلاعات پردازش شده را تنها در اختیار مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت قرار می دهد و در مقابل سهامداران، اشخاص ثالث و ادارات هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

مبلغ حق الزحمه قرارداد

مبلغ حق الزحمه بابت خدمات موضوع ماده ۱ قرارداد بر اساس توافق طرفین مبلغ …………………………….. ریال تعیین گردید.

( مبلغ ……………………. ریال حق الزحمه ماهانه و …………………. ریال بابت تهیه اظهارنامه و …………………. ریال بابت تهیه صورتهای مالی).

نحوه پرداخت

مبلغ …………………. ریال به هنگام عقد قرارداد از بابت حق الزحمه …………. ماهه اول سال

حق الزحمه توافق شده در پایان هر ماه پرداخت خواهد شد.

حق الزحمه تهیه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی پس از ارائه پرداخت خواهد شد.

چنانچه در سطح فعالیت پیش بینی شده حسابداری ( یک روز در ماه ) تغییر قابل ملاحظه ای بوجود آید ، برآورد جدید حق الزحمه مورد انتظار، به مدیریت شرکت ارائه خواهد شد.

هرگونه ماموریت درخواستی اضافه بر آنچه که در ماده (۱) این قرارداد آورده شده است.

همچنین ارائه گزارشهای مورد نیاز مجامع عمومی، فوق العاده و غیره موکول به موافقت موسسه و تعیین حق الزحمه جداگانه می باشد.

سایر موارد

مدت اعتبار این قرارداد حداکثر تا تاریخ……………………. است.

مرجع حل اختلاف طرفین در اجرای مفاد این قرارداد در وهله اول نمایندگان طرفین و در وهله دوم کارشناس رسمی منتخب مرضی الطرفین و در نهایت از طریق مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.

این قرارداد در ۶ ماده و ۱۸ تبصره و در ۳ نسخه تهیه گردیده که هرکدام از نسخ حکم واحد را خواهد داشت.

نمونه قرارداد کار موقت

 

بر اساس مفاد ماده ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، این قرارداد کار بین

شرکت /آقای / خانم : …………………………………… فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………. که در این قرارداد به اختصار (کارفرما ) نامیده می

شود.

و آقای / خانم : …………………………………….. فرزند …………….. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساکن ……………………. که از این پس (کارگر) نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره : این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و ) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین  تنظیم گردیده است.

۱-  مدت قرارداد :

مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ …………….. و پایان آن تاریخ ………………… می باشد و محل انجام کار ، واقع در محل ……….. به نشانی ……………………………………… می

باشد.

 

تبصره :  ۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد.

در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارگر فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

۲-  موضوع قرارداد :

انجام خدمت در قسمت  ……………. شرکت می باشد  و آقای / خانم ………………. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد .

۳-  ساعت کار :

ساعت کار شرکت معادل ۴۴ ساعت کار در هفته می باشد و در صورت  انجام کار اضافی ، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارگر پرداخت خواهد شد .

۴-     حق السعی :

۴-۱) حقوق ماهیانه : ………………. ریال

۴-۲) حق جذب ماهانه : ……………. ریال

۴-۳) خواربار و مسکن : …………… ریال”

۴-۴) کمک عائله مندی :……………….. ریال

۴-۵) سایر مزایا : ……………………. ریال

تبصره : مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارگر کسرمی گردد.

سپس خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

۵) خانم / آقای ……………….. طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات  رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهد بود.

۶) این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود.

ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت می توان این قرارداد را فسخ کرد.

البته مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

۷) خانم / آقای ……………….. با دریافت مبلغ مذکور هر گونه ادعای بعدی در مورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب می نماید .

۸) اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد ، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

۹) بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

این قرارداد در ۹ بند و ۳ تبصره و ۳ نسخه در تاریخ ………………… تنظیم و به امضاء طرفین رسید به هریک نسخه ای تسلیم شد.

امضاء کارفرما ء                                                                        امضاء کارگر

مبلغ قرارداد حسابداری

برای تعیین نرخ یا مبلغ قراردادهای حسابداری باید به آنچه بین طرفین توافق می شود توجه کنیم.

برای انجام کارهای حسابداری هر شرکت بسته به نوع کار و زمانی که لازم است تا خدمات ارائه شود مبلغ قرارداد تعیین می گردد.

هر چه امور انجام شده زمان بیشتری نیاز داشته باشد مبلغ بیشتر می شود.

همچنین اگر خدمات ارائه شده متنوع تر و بیشتر باشد این مبلغ باز هم بالاتر می رود.

نمونه خدمات حسابداری شرکت دانا محاسب

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور در راستای تامین نیازهای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام به ارائه انواع خدمات حسابداری نموده است.

این شرکت با ارائه خدماتی با هزینه بسیار پایین از لحاظ مالی کمک بسیاری به مودیان می نماید.

کارشناسان خبره در این مجموعه همواره در تلاشند خدماتی با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه ارائه دهند.

در زیر نمونه هایی از خدمات برتر این موسسه حسابداری را نام می بریم.

انواع خدمات حسابداری

ارائه نرخ حق الزحمه کارهای حسابرسی و حسابداری

ارائه انواع مشاوره حسابداری به صورت آنلاین، حضوری و تلفنی

ارائه انواع خدمات مالی و مالیاتی

آموزش نوشتن دفتر کل و روزنامه

تهیه تراز آزمایشی

تهیه ترازنامه

بررسی صورتهای مالی و ارائه گزارش مالی

تهیه لایحه مالیاتی

تنظیم گزارش حسابرسی

 

نرخ خدمات مالی و حسابداری

,

حق الزحمه خدمات حسابداری

زمانی که می خواهیم از خدمات مالی شرکتی استفاده کنیم مسلما نرخ خدمات مالی و حسابداری آن شرکت برای ما مهم است.
در تمامی فعالیت ها استفاده از خدمات حسابداری جز لاینفک برای دوام فعالیت می باشد.
چرا که امروزه به دلیل گسترش و تنوع در وقایع مالی خدمات فراوانی ارائه شده.
برای هدایت درست منابع خود همه ما نیاز به بهره مندی از این فعالیت ها داریم.

گاهی فکر می کنیم که از پس تمامی امور مالی و حسابداری خود بر می آییم.
ولی دریغا که کوچکترین اشتباه در این مسائل گاهی بزرگترین خسارات را در پی دارد.
بار مالیاتی وارد شده به دلیل این کار هزینه ای چند برابر بیشتر از استفاده از خدمات مالی و حسابداری دارد.
با دریافت خدمات حسابداری و مالی مناسب و به جا به راحتی می تواند از سودآوری شرکت خود اطمینان حاصل کنیم.
سپس با آگاهی کامل میتوان با در نظر گرفتن اولویت ها در فعالیتمان برنامه ریزی نماییم.
تنها موردی که باید در این مسیر دقت کنیم این است که از موسسه ای معتبر و شناخته شده خدمات مالی و حسابداری دریافت نماییم.
موسسه ای با سابقه ای درخشان که بتواند به درستی امور مالی و حسابداری را انجام دهد.

تعرفه کارهای حسابداری و مالی

در موسسه حسابداری دانا محاسب فکور تعیین تعرفه های خدمات حسابداری و مالی به موارد زیر بستگی دارد:
حجم فعالیت شرکت متقاضی
نوع فعالیت شرکت که بازرگانی یا تولیدی خدماتی و یا پیمانکاری باشد
تعداد نیروهای مستقر شده و آموزشی

تحریر دفاتر قانونی

از کارهای اولیه و مهمی که در حسابداری وجود دارد تحریر دفاتر می باشد.
نوشتن دفتر باید بسیار با دقت باشد.
این کار از عهده افرادی خبره و دارای تجربه کاری بر می آید.
نوشتن دفاتر قانونی باید به شکل صحیح و به موقع انجام پذیرد. دقت در تهیه دفاتر به قدری اهمیت دارد که می توان گفت اگر به درستی انجام نشود سبب ورشکستگی خواهد شد.
چرا که به وسیله آن دفاتر میزان مالیات، میزان درآمد ها و سود حاصل از فعالیت ها و مقدار هزینه ها تعیین می گردد.

استخدام حسابدار

مشکل بسیاری از دانشجویان برای یافتن شغل مناسب نداشتن سابقه کاری است.
چرا که بسیاری ار شرکتها برای انجام امور خود تنها به استخدام حسابداران حرفه ای می پردازند.
ویژگی برتر موسسه حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور نسبت به سایر موسسات این است که برای کمک به دانشجویان جهت داشتن سابقه کاری، به استخدام آنها می پردازد.
با فراگرفتن امور مالی و حسابداری در موسسه می توانید به راحتی و با اعتماد به نفس کامل وارد بازار کار شوید.
برای این کار می توانید فرم استخدام موجود در سایت را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید.
ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

خدمات ویژه مالی و حسابداری دانا محاسب فکور

مشاوره مالی و بیمه ای
مشاوره مالی و مالیاتی
استقرار نیروی حسابداری
آموزش رایگان کارآموزان رشته حسابداری
تهیه لیست بیمه و مالیات حقوق
تحریر دفاتر قانونی
تهیه تراز آزمایشی
گزارشات فصلی و تهیه صورت معاملات فصلی
تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد، اظهارنامه عملکرد، اظهارنامه ارزش افزوده
دفاع مالیاتی

جهت اطلاع از نرخ و دریافت لیست قیمت خدمات مالی و حسابداری می توانید با کارشناسان موسسه از طریق شماره های سایت ارتباط برقرار نمایید.
از خدمات مهمی که در این شرکت حسابداری ارائه می شود خدمات مرتبط با تحریر دفاتر قانونی می باشد.
در بالا در مورد آن کمی توضیح دادیم.

پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷

پلمپ دفاتر سال ۹۷

قبل از بررسی چگونگی پلمپ دفاتر قانونی سال ۹۷ به بررسی مفهوم پلمپ دفاتر می پردازیم.
پلمپ دفاتر چیست؟
پلمپ دفاتر یعنی شمردن برگ های دفاتر و منگوله دار کردن آنها.
این کار برای این صورت می گیرد دفاتر مورد سوء استفاده قرار نگیرد و برگی از آنها کم و زیاد نشود.
از طرفی مواردی چون شماره ثبت پلمپ دفاتر، مهر ثبت شرکتها و نام شرکت در آنها باید قید گردد.
هر سازمان و شرکتی که مشغول به فعالیت است باید از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی جهت تحریر تمامی فعالیت های خود بگیرد.
بر اساس ماده ۶ قانون تجارت هر شخص حقیقی و حقوقی موظف است  انواع دفاتر قانونی یعنی دفتر روزنامه و دفتر کل داشته باشد.

تحریر و پلمپ دفاتر قانونی

همه ساله با نزدیک سال ماه های پایانی سال مشغله کاری در تمام فعالیت ها افزایش می یابد.
این افزایش حجم کاری باعث ایجاد استرس در اشخاص می شود.
حال برای حسابداران این استرس بیشتر است.
چرا که به واسطه شغلشان مسئولیت بیشتری نسبت به سایر حرفه ها دارند.
در واقع در پایان سال این حسابداران هستند که با بررسی دقیق خود به حسابها رسیدگی می کنند.
نتایج حاصل از بررسی آنان بسیار اهمیت دارد.
زیرا با توجه به این رسیدگی ها مشخص می شود که شرکت دارای سود است یا زیان.
یکی از وظایف مهم حسابداران در پایان سال انجام امور مربوط به پلمپ دفاتر قانونی است.
پلمپ دفاتر قانونی ۹۷ نیز مانند دیگر سالها در اسفند ماه صورت می پذیرد.

حسابداران بایستی قبل از پایان سال برای دریافت دفاتر قانونی اقدام نمایند.
یعنی قبل از اتمام سال باید درخواست خود را به اداره ثبت ارائه نمایند.

در تحریر دفاتر قانونی باید آیین تحریر دفاتر به دقت اعمال شود.
لازمه این کار داشتن تجربه کافی و تخصص لازم در این زمینه است.
برای تحریر دفاتر دقت در نکات ریز و حساس بسیار مورد اهمیت است.
زیرا کوچکترین اشتباه در تحریر دفاتر قانونی سبب رد دفاتر می شود.
یا اینکه جرایم احتمالی را در پی خواهد داشت.
تحریر دفاتر قانونی باید به صورت کاملا خوانا و واضح باشد.
دفاتر باید بدون خط خوردگی و تراشیدگی و لاک گرفتگی باشد.
در پایان سال مالی به هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی، دفاتر پلمپ شده را برای استناد به اداره دارایی تحویل می دهند.

مهلت پلمپ دفاتر ۹۷

از اقدامات مهمی که تمامی حسابداران با نزدیک شدن به پایان هر سال انجام می دهند اقدامات لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی است.
زیرا کوتاهی در این مورد مشکلاتی را به وجود می آورد که هم زمان و هم هزینه در بر دارد.
بنابراین حسابداران باید به این نکته توجه لازم را داشته باشند.

قبل از شروع سال مالی جدید باید با مراجعه به سامانه ثبت شرکت جهت تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر ۹۷ و ثبت نام آن اقدام نمود.

منظور از شروع سال مالی چیست؟

شروع سال مالی همان تاریخ روز و ماه و سالی است که در اساسنامه شخصیت حقوقی مشخص گردیده است.
با مشخص کردن شروع سال، پایان سال مالی توسط سیستم مشخص می گردد.
باید توجه داشته باشیم که تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ دفاتر مبنای شروع سال و ماه و روز نمی باشد.

راهنمای پلمپ دفاتر ۹۷

مراحل اقدام برای پلمپ دفاتر ۹۷
• ابتدا به سایت https://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx مراجعه می نمایید.
• سال مالی و روز مال و شماره خود را در سایت درج می نمایید.
• اطلاعات مربوط به متقاضی را وارد می کنیم.
این اطلاعات مربوط به شخصی است که دارنده حق امضا در شرکت است.
• مشخصات سایر اعضا هیئت مدیره را وارد می کنیم.
• در مرحله پایانی دفاتر مورد نیاز شرکت یعنی دفتر روزنامه و کل به همراه صفحات قید میگردد.
• پس از تایید مدارک ثبت نام قطعی خواهد شد.
• در آخر کار پرینت اظهارنامه پلمپ دفاتر ۹۷ را تهیه می کنیم.
• این پرینت به امضا متقاضی صاحب حق امضاء می رسد.
پس از آن مهر و امضا می شود.
• مرحله پایانی ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها می باشد.

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر قانونی

اظهارنامه مهر و امضاء شده
کپی مدارک شناسایی مدیر عامل
کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
کپی آخرین مدارک تغییرات شرکت
کپی آگهی تاسیس شرکت
پس از ارسال مدارک که مرحله پایانی پلمپ دفاتر است، با تایید کارشناس مربوطه و پرداخت هزینه های مرتبط، دفاتر به آدرس متقاضی ارسال می شود.

زمان مورد نیاز برای پلمپ دفاتر یک روز است. پس از آن حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا توسط اداره پست به دست متقاضی برسد.

هزینه پلمپ دفاتر ۹۷

روند پلمپ دفاتر ۹۷، از ثبت نام و اخذ دفاتر قانونی گرفته تا آخرین مراحل آن دارای پیچیدگی است.
با توجه به این پیشنهاد می کنیم با کارشناسان شرکت حسابداری دانا محاسب فکور تماس حاصل فرمایید.
درمورد هزینه پلمپ دفاتر نیز می توانید با مشاوران ما امور خود را در میان بگذارید و با کمترین هزینه پلمپ دفاتر ۹۷ خود را دریافت نمایید.

اخذ دفاتر قانونی

گاهی برخی تصور می کنند که دریافت دفاتر قانونی فقط در صورتی ضرورت دارد که فعالیت شروع شده باشد.
ولیکن این فرض اشتباهی است.
چرا که پس از ثبت شرکت دریافت دفاتر الزامیست.
هر چند که فعالیت شروع نشده باشد.

نکات مهم در مورد دفاتر قانونی

• حال وظیفه کسانی که شرکت را به ثبت رسانده اند ولی فعالیت خود را آغاز نکردند چیست؟
زمانی که فعالیتی هنوز صورت نگرفته نمی توان نسبت به سال مالی آینده اعلام عدم فعالیت نماییم.
در این حال عدم فعالیت شرکت مربوط به گذشته است نه آینده.
برای این زمان ها بایستی اعلام عدم فعالیت را با تشکیل پرونده دارایی بیان کنیم.
بدون تشکیل پرونده دارایی عدم فعالیت بی معناست.

• مودیان برای جلوگیری از جرایم مالیاتی که به دلیل عدم فعالیت اقدام به دریافت دفاتر نکرده اند باید چه کنند؟
مودیان باید در این مواقع قبل از اتمام ۴ ماه اول سال مالی بعد عدم فعالیت خود را ابلاغ نمایند.
زیرا اقدام در این زمینه در زمانی پس از مهلت مقرر مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

• زمان تسلیم دفاتر قانونی را چه کسی تعیین می کند؟
در پایان هر سال تسلیم دفاتر قانونی و مالی و همچنین اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت اجباری است.
یعنی باید در زمان تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی دفاتر مالی و اظهارنامه را تحویل دهیم.
عدم فعالیت یک شرکت باید هر سال اعلام گردد.

• برای مثال شرکت در صورت عدم فعالیت در سال ۱۳۹۶ ( ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا پایان سال یعنی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ) تا ۳۱ تیر سال ۱۳۹۷ مهلت دارد با تسلیم دفاتر قانونی و اظهارنامه اعلام عدم فعالیت نماید.
هم اکنون پلمپ دفاتر دیگر نیازی به حضور در ادارات ثبت اسناد ندارد.
بلکه آن کار از طریق اداره پست صورت می گیرد.

• اگر پلمپ دفاتر به موقع صورت نگیرد چه می شود؟
پلمپ دفاتر در زمان مشخص شده انجام نشود ممکن است دفاتر از طرف مراجع قابل قبول نباشد.
در این صورت مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الراس محاسبه می گردد.
مودیان در این حالت دیگر هیچ ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و … نمی توانند داشته باشند.

• پلمپ دفاتر توسط چه کسانی انجام می گیرد؟
پلمپ دفاتر توسط اداره ثبت شرکتها انجام می شود.
تسلیم دفاتر برای آنها دیگر لازم نیست.
بلکه با پرداخت مبلغ آن خود مرجع برای تهیه و پلمپ دفاتر اقدام می کند.

شرکت خدمات مشاوره حسابداری آنلاین

,

خدمات حسابداری اینترنتی

آیا واقعا لازم است برای هر کاری زمان طولانی صرف کنیم?

یا اینکه مقدار زیادی از زمان خود را صرف گذر از ترافیک نماییم؟

آیا چاره ای برای افزایش سرعت انجام امور می توان یافت؟

مدیران از جمله افرادی هستند که به دلیل حجم کاری بالا زمان برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

زیرا با صرفه جویی در بخشی از زمان می توانند امور مفیدتری را انجام دهند.

حجم بالای ترافیک درون شهری سبب شده بسیاری از امورمان را از طریق اینترنتی انجام دهیم.

استفاده از اینترنت و خدمات اینترنتی، سرعت کارها را افزایش می دهد.

از طرفی راحتی انجام امور با نت باعث شده بسیاری از ما به سوی استفاده از خدمات اینترنتی تمایل پیدا کنیم.

امروزه برخی امور از طریق نت انجام می پذیرد.

در واقع با یک کلیک ساده میتوان حجم بالایی از کارها را ساماندهی کنیم.

محدودیت زمانی در برخی کارها باعث شده بسیاری از آنها را از طریق نت با سرعت بالا به روز رسانی کنیم.

مخصوصا در امور مالی هر لحظه از ارزش بالایی برخوردار است.

بی توجهی به این محدودیت زمانی گاهی ایجاد خسارات غیر قابل جبرانی را می نماید.

شرکت خدمات مشاوره حسابداری آنلاین فکور دارای کارشناسان مجربی در این زمینه است.

کارشناسان این موسسه حسابداری به صورت آنلاین پاسخگوی مودیان می باشند.

حل مسائل و مشکلات در زمینه های مالی و حسابداری شرکتها از طریق اینترنت سرعت بسیاری از کارها را بالا برده است.

اهمیت اطلاعات مالی

آیا میدانید مهمترین عامل موفقیت در شرکتهای حسابداری چیست؟

برای مقایسه شرکتهای حسابداری در بازار کار و فعالیتهای حسابداری باید صورتهای مالی آنها را بررسی کنیم.

چرا که در تعیین موفقیت شرکتها در رقابت ها آنچه بیش از سرمایه و پول اهمیت دارد، اطلاعات مالی است.

یکی از راه هایی که بتوان از ضرر های احتمالی جلوگیری کرد این است که از صورتهای مالی رقبای خود مطلع شویم.

بر اساس آنها می توان عرضه و تقاضای بازار را در دست داشت.

با تجزیه و تحلیل این داده ها به راحتی می توان میزان فعالیت و یا تولید خود را تعیین کرد.

خدمات حسابداری

اگر توجه داشته باشیم می بینیم که بسیاری از شرکتهای بزرگ بدون توجه به بحران های اقتصادی همچنان با موفقیت پیش می روند.

ولی بنگاه های کوچک اقتصادی با کمترین تغییر در بازار دچار بحران های شدید مالی می شوند.

مهمترین دلیل ثبات در امور شرکتهای بزرگ و نظم موجود در امور مالی آنها استفاده از خدمات حسابداری است.

اختصاص بخشی از هزینه به خدمات حسابداری مورد نیاز شرکت در واقع نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

بنگاه های اقتصادی کوچک با در اختیار نگرفتن خدمات حسابداری از خطرات احتمالی بازار و تغییرات آن در امان نیستند.

بازدهی و سود کم این بنگاه ها سبب شده نیاز به خدمات حسابداری را در نظر نگیرند.

استخدام نیروهای خبره مالی در این شرکتها معنا ندارد.

البته این امر به دلیل نداشتن درآمد کافی آنها می باشد.

ناآگاهی آنها از میزان درآمد و بدهی خود در طی سال مهمترین عامل شکست آنان است.

با کمی تامل و توجه به روند فعالیت این شرکتها و درآمد و سود آنان حق را به آنها می دهیم.

چرا که درآمد حاصل از فعالیت آنان برای هزینه هایی مانند استفاده از خدمات حسابداری کافی نیست.

ولی آیا برای حل مشکل این بنگاه ها چاره ای وجود ندارد؟

آیا همه روزه باید شاهد موفقیت شرکتهای بزرگ و شکست شرکتهای کوچک باشیم؟

با ادامه این روند تمامی بازار به دست چند شرکت بزرگ خواهد افتاد.

اما این یک امر غیر قابل قبول می باشد.

چاره ای که برای حل این مشکل وجود دارد این است که بنگاه های کوچک با صرف کمترین هزینه از خدمات حسابداری استفاده نمایند.

خدمات حسابداری آنلاین

اما مگر خدمات حسابداری کم هزینه هم داریم؟

بله، با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی این بنگاه ها می توانند امور مالی خود را بهبود بخشند.

استفاده از خدمات حسابداری آنلاین از جهات بسیاری به نفع شرکتها می باشد.

مزایای استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی

زمانی که استفاده از خدمات اینترنتی در امور حسابداری را جایگزین استخدام حسابدار می کنیم در واقع در بسیاری از موارد صرفه جویی کرده ایم.

استخدام حسابدار در مرحله اول نیاز به یک مکان و تجهیزات و ملزومات اداری دارد.

از سوی دیگر استخدام حسابدار پرداخت هزینه بیمه را در پی دارد.

هزینه پرداخت حقوق و دستمزد به وی نیز از الزامات است.

از دیگر هزینه های این امر خرید برخی نرم افزارهای حسابداری و به روزرسانی آنها می باشد.

تمامی این هزینه ها با استفاده از خدمات حسابداری اینترنتی و خدمات حسابداری آنلاین کسر می گردد.

نرخ حق الزحمه کارهای حسابرسی و حسابداری

,

حق الزحمه حسابرسی چیست

حق الزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است که مورد توجه محققین می باشد.
برای تعین نرخ حق الزحمه کارهای حسابرسی و حسابداری مواردی را مد نظر قرار می دهیم.
عوامل تاثیر گذاری بر حق الزحمه حسابرسی وجود دارد .
از جمله این عوامل می توان به مدیریت سود و استقلال هیئت مدیره اشاره نمود.
حال باید بدانیم که این دو عامل مهم ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر.
از این دو عامل مهم و تاثیر گذار در حق الزحمه حسابرسی یکی رابطه ای مثبت و مستقیم و دیگری رابطه ای منفی با تعیین میزان حق الزحمه دارد.
یعنی شرکتهای با مدیریت سود بالا، حق الزحمه حسابرسی بالایی پرداخت می نمایند.
از طرفی استقلال هیئت مدیره دارای رابطه منفی با حق الزحمه حسابرسی است.
یعنی هر چه در یک شرکت نسبت میزان مدیران غیر موظف بالاتر باشد حق الزحمه حسابرسی کمتر است.
در نتیجه شرکتهای با سودآوری بالا حق الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت می نمایند.

نرخ تعرفه خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و حسابرسی به دلیل تنوع زیادی که دارد بایستی تعیین نرخ گردد.
این نرخ ها از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران مشخص می گردد.
حساسیت بالایی که این کارها دارند بایستی به اشخاص مجرب سپرده شوند.
زیرا کوچکترین اشتباه در آنها سبب خساراتی غیر قابل جبران می شود.
از سویی دیگر برای انجام این امور به دلیل اهمیت زمان باید افرادی انتخاب شوند که از سرعت عمل بالایی برخوردار باشند.
برای مثال مالیات پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی زمانی مشخص دارد.
چنانچه این زمان به اتمام برسد از سوی سازمان امور مالیاتی جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده است.
مثلا برای عدم پرداخت به موقع مالیات، مودیان مشمول مالیات علی الراس خواهند شد.
مالیاتی که به صورت علی الراس تعیین میگردد چند برابر مالیاتی است که اشخاص باید بپردازند.
بنابراین پرداخت به موقع مالیات سبب جلوگیری از علی الراس شدن می گردد.

تعیین حق الزحمه حسابرسان

نرخ مبنای تعیین حق الزحمه حسابرسان در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است.
این نرخ ها از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین می گردد.
رتبه های حرفه ای نرخ پایه حق الزحمه ساعتی (ریال)
۱. کمک حسابرس ۱۴۲.۰۰۰
۲. حسابرس ۲۱۳.۰۰۰
۳. حسابرس ارشد ۴۲۷.۰۰۰
۴. سرپرست حسابرسی ۶۳۹.۰۰۰
۵. سرپرست ارشد حسابرسی ۸۵۳.۰۰۰
۶. مدیر حسابرسی ۱.۱۳۸.۰۰۰
۷. شریک حسابرسی ۱.۴۲۲.۰۰۰

نرخ مبنای تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب مواد مفاد ۴ و ۵ آیین نامه های تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.
تعیین این نرخ بر اساس رتبه های شغلی حسابرسان و قراردادهای حسابرسی تعیین می گردد.
رعایت حداقل نرخ های پایه حق الزحمه ساعتی رتبه های حرفه ای ضروری است.
بر حسب توافق طرفین این نرخ ها می تواند بیشتر از نرخ مصوب باشد.

برای کارهای حسابرسی بایستی فرم برآورد بودجه ساعتی آن همراه با مستندات برآورد بودجه تنظیم گردد.
حق الزحمه کارها و خدمات حسابرسی، شامل حق الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مامور در هر کار حسابرسی بر اساس بودجه ساعتی برآورد شده و هزینه های سربار قابل تخصیص هر کار است.

خدمات حسابرسی

حسابرسی بیمه

• داوری مالی

• قرارداد حسابرسی

بازرسی قانونی

• حسابرسی دفاتر قانونی

• اخذ کد اقتصادی از طریق اینترنت

• ارائه انواع خدمات حسابداری

• مشاوره مدیریت مالی و حسابرسی

• کدگذاری حساب ها و رسیدگی به آنها

• حسابرسی و مشاوره مالی و مشاوره مالیاتی رایگان

• تهیه تنظیم انواع اظهارنامه و اظهارنامه مالیاتی و ارسال اظهارنامه عملکرد

• حسابرسی جهت اخذ وام بانکی و دریافت تسهیلات بانکی

• نظارت بر امور تصفیه شرکتها و سازمانها

• خدمات در زمینه انواع حسابرسی و حسابداری

• بررسی اجمالی صورت های مالی و تهیه گزارش از آنها

• خدمات ارجائی توسط دادگاهها و مراجع قضایی مرتبط با آنها

• مشاوره در زمینه تحریر دفاتر قانونی

• گزارش حسابرسی و ارائه انواع حسابرسی

• استعلام کد اقتصادی از طریق اینترنت

• عملیات حسابرسی تامین اجتماعی و بیمه

• ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکا در شرکتها

• خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی و مشاوره مالیاتی

• طراحی و پیاده سازی سیستم مالی در موسسات

• تنظیم دفاتر قانونی جهت جلوگیری از رد دفاتر و علی الراس شدن

• حسابرسی و ارائه گزارش به سازمان امور مالیاتی و موسسات و دیگر ارگانهای دولتی و مدیران

• یکی از مهمترین خدمات حسابرسی ارائه گزارش حسابرسی می باشد.

گزارش حسابرسی بایستی بر مبنی حقایقی باشد که بتوان بر آنها تکیه کرد.

این گزارشات بر اساس بررسی دقیق صورتهای مالی آماده می شود.

گزارش حسابرسی از این جهت دارای اهمیت است که مبنای تصمیم گیری مدیران جهت تخصیص منابع مالی می باشد.

تخصیص صحیح این منابع هم می تواند سبب بهبود و پیشرفت شود.

هم تصمیم نادرست برای صرف آنها می تواند ورشکستگی شرکت را در پی داشته باشد.

خدمات حسابداری

در فراگرفتن کامل حسابداری باید ابتدا با انواع حسابداری و کاربردهای آن آشنا شویم.
در زیر به انواع حسابداری اشاره مختصری می نماییم.

انواع حسابداری

• حسابداری تولیدی

• حسابداری خدماتی

• حسابداری بازرگانی

• حسابداری اجتماعی

• حسابداری دولتی

• حسابداری بودجه ای

• حسابداری مالی

• حسابداری عمومی

• حسابداری سیستمها

• حسابداری موسسات غیرانتفاعی

انواع خدمات حسابداری

• حسابداری بیمه

• تحریر دفاتر قانونی

• آموزش نوشتن دفاتر

• مشاوره حسابداری آنلاین

• مشاوره حسابداری حضوری

• معرفی دفتر کل و دفتر روزنامه

• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

• تعیین نرخ تعرفه خدمات حسابداری

• مشاوره حسابداری به صورت تلفنی

• مشاوره مالی و مشاوره حسابداری رایگان

• مشاوره حسابداری حضوری با کارشناسان خبره

• دریافت وام و تسهیلات بانکی در کوتاهترین زمان

• مشاوره حسابداری و مالی با مشاورانی با مهارت

 

لیست قیمت خدمات مالی و حسابداری

,

نرخ خدمات مالی

امروزه به دلیل گستردگی خدمات ارائه شده توسط موسسات و شرکتهای خدماتی، دیگر اشخاص فرصت رسیدگی به تمام امور مالی خود را ندارند.
اگر هم فرصت آن را داشته باشند مطمئنا باید قسمتی از امور خود را با کمک و یاری گرفتن از دیگران انجام دهند.
خدمات مالی ارائه شده توسط موسسات از لحاظ کمیت و کیفیت متفاوت است.
برای اطلاع از لیست قیمت خدمات مالی و حسابداری هر شرکت باید با کارشناسان آن در ارتباط باشیم.
هر موسسه یا شرکت حسابداری برای ارائه دادن خدمات حسابداری و یا مالی به دیگران مواردی را در نظر می گیرد.
این موارد به دلیل تفاوت ممکن است قیمت های مختلفی را به وجود بیاورد.
کمیت و کیفیت خدمات مالی ارائه شده توسط موسسات نیز باهم فرق دارد.
بنابراین برای یافتن موسسات معتبر و شرکتهای مورد اطمینان باید به دقت تمامی جهات را بررسی نماییم.

مشاوره مالی و حسابداری

برای انجام بهتر امور مالی خود می توانیم از مشاوره مالی بسیاری از کارشناسان بهره مند شویم.
با دریافت مشاوره مالی و مشاوره حسابداری می توانیم بهتر برای امور خود برنامه ریزی نماییم.
زیرا با گستردگی قوانین مالی و مالیاتی و همینطور فراوانی خدمات حسابداری دیگر اشخاص به تنهایی از پس امور خود بر نمی آیند.
از طرفی ممکن است با یک تصمیم اشتباه خسارات مالی فراوانی را متحمل شوند.

نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی در تمامی فعالیت ها دارای اهمیت ویژه ای است.

در اصل یکی از دلایل اهمیت این خدمات به دلیل این است که کوچکترین اشتباه گاهی سبب بزرگترین خسارت ها می شود.
همین طور ناآگاهی از قوانین مالی و مالیاتی سبب ایجاد بار مالیاتی می شود.
از طرفی ارائه گزارشات مالی و مالیاتی باید از صحت و دقت برخوردار باشد.
زیرا این گزارشات مبنای تصمیم گیری مدیران و ذینفعان است.
تخصیص منابع مالی با توجه به این گزارشات صورت می گیرد.
حال چنانچه از صحت و اطمینان لازم برخوردار نباشند دیگر قابل اتکا نیستند.
در این صورت مبنای درستی جهت تصمیم گیری مدیران نخواهد بود.
نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری بر اساس نوع خدمات متفاوت است.

نرخ خدمات حسابداری

این نرخ با توجه به زمان مورد نیاز برای ارائه خدمات تعیین می گردد.
انجام خدمات حسابداری و مالیاتی برای تمامی شرکت ها و سازمان ها دارای هزینه می باشد.
ولیکن درک درست از اینکه صرف برخی هزینه ها به نفع ماست سبب می شود در جای مناسب هزینه نماییم.
زیرا با هزینه کردن درست سبب جلوگیری از جرائم مالیاتی می شویم.
گاهی نمیدانیم با دریافت چه خدماتی مشکل ما حل می شود.
بنابراین با دانستن انواع خدمات می توانیم این مشکل را حل کنیم.
در زیر تعدادی از خدمات مالی و حسابداری را می آوریم تا بیشتر با آنها آشنا شوید.

خدمات مالی

• تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد
• مشاوره مالیاتی آنلاین
• ارائه انواع خدمات مالی
• مشاوره حسابرسی و انجام انواع حسابرسی
• دریافت کد اقتصادی از اینترنت
• استعلام کد اقتصادی از طریق نت
• مشاوره حسابداری رایگان
• تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی
• تهیه تراز آزمایشی و آموزش آن
• آموزش صورت معاملات فصلی
• رسیدگی به امور مالی و تهیه ترازنامه
مشاوره مالی
• ارائه خدمات مالیاتی
• مشاوره مالی رایگان
• استعلام صحت کد اقتصادی شرکتها از طریق اینترنت

خدمات حسابداری

مشاوره حسابداری تلفنی رایگان
• مشاوره حسابداری تلفنی
• محاسبه و بدست آوردن قیمت تمام شده
• مشاوره حسابداری رایگان
• ارائه انواع حسابداری و حسابرسی
مشاوره حسابداری آنلاین
• تعریف و همچنین اصلاح کدینگ تمام حسابها
• مشاوره حسابداری حضوری
• ارائه انواع خدمات حسابداری
• اعزام نیروی حسابدار با نظارت کامل وی توسط مدیر مالی
• ثبت اسناد حسابداری جاری و اسناد حسابداری معوقه و ارائه آنها
• تنظیم قرارداد حسابرسی
تهیه گزارش حسابرسی
• حسابرسی مدیریت و کنترل داخلی مورد نیاز سازمان ها
• تعریف چارت سازمانی
• پیاده سازی آیین نامه ها و دستورالعمل ها
• ارئه خدمات مربوط به انبارگردانی به شکل میان دوره ای و تمام دوره ای

نمونه قرارداد انجام خدمات حسابداری

,

قرارداد حسابداری

قبل از اینکه به بحث در مورد قرارداد حسابداری بپردازیم را ببینیم به تعریف قرارداد می پردازیم.
پس از آن نمونه قرارداد انجام خدمات حسابداری را خواهیم دید.

عقد قرارداد یعنی چه؟

زمانی که بین دو یا چند نفر تعهدی برقرار می گردد و مورد قبول آنان قرار می گیرد در واقع عقد قرارداد صورت گرفته است.

پس از عقد قرارداد میان طرفین رابطه حقوقی برقرار می گردد.

در تعهداتی که در قرارداد ذکر می گردد باید عمل کنند.

در صورت انجام عملی خلاف آنچه تعهد نموده، مرتکب جرم شده اند.

برای مشخص شدن تعهدات طرفین انواع قرارداد وجود دارد که یکی از آنها قراردادها ، قرارداد حسابداری است.

در نمونه قرارداد حسابداری شرکت مواردی وجود دارد که به طور ثابت ذکر می گردد.

از جمله این موارد به شرح زیر است.

نام و نشانی طرفین قرارداد

موضوع قرارداد صورت گرفته

مدت زمان قرارداد که در امور حسابداری به صورت بازه زمانی ذکر می گردد.

مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت با ذکر نحوه پرداخت

تعهدات طرفین هم مجری و هم کارفرما

تعهدات طرفین قرارداد

نمونه قرارداد خدمات حسابداری

این قرارداد در زمان تعیین شده لازم الاجرا است.
شرکت ……………………. به شماره ثبت ……………………… به مدیریت آقا / خانم …………………………………. به شماره کد ملی …………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………..به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ………………………………
به شماره ثبت …………………….. به مدیریت آقا / خانم …………………….. به شماره کد ملی …………………… به نشانی …………………………………………………………………………….. به شماره تلفن …………………… به عنوان مجری عملیات حسابداری می باشد.
ماده ۲:
موضوع قرارداد

پیاده سازی و تنظیم آئین نامه اجرای امور حسابداری و نظارت بر نحوه اجرا

متناسب با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی کشور به شرح زیر است:

برنامه ریزی جهت ساماندهی و بایگانی اسناد و مدارک تحویل شده به امور حسابداری

تنظیم آئین نامه اجرای امور حسابداری برای تسهیل و سرعت دادن به امور مالی و حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در یک نرم افزار حسابداری بر طبق آیین نامه توافق شده

تحریر دفاتر قانونی در آخر سال مالی ۹۷

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی ۹۷

تهیه و تنظیم ترازنامه، سود و زیان بعد از ارائه اظهارنامه سال ۹۷

اجر و نظارت و کنترل لیست بیمه و مالیات حداکثر تا پایان ماه بعد

اجرا و نظارت بر ارائه گزارش فصلی در دوره های سه ماهه

اجرا و نظارت بر ارزش افزوده در دوره های سه ماهه.
البته با اعمال مهلت قانونی بر طبق اسناد ثبت شده

ارائه لیست حقوق و دستمزد

ارائه تراز آزمایشی در دوره های سه ماهه با حداکثر ۱۵ روز تاخیر

ماده ۳:

مدت قرارداد

از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ الی ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ که یک سال مالی به شمار می آید.

تبصره : تاریخ تنظیم قرارداد …………….

ماده ۴:

مبلغ قرارداد، شرایط و نحوه پرداخت

ماده ۵:

تعهدات طرفین

تعهدات مجری و کارفرما در قرارداد شرکت حسابداری ذکر می گردد.

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب

,

موسسه حسابداری و حسابرسی

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب دانا محاسب فکور از سالها پیش جهت ارائه خدمات به شرکتهای مختلف اقدام نموده است.
از عمده ترین خدمات این شرکت حسابداری می توان خدمات حسابداری و حسابرسی را نام برد.
قابل ذکر است که پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، خدمات حسابرسی مستقل از فعالیت های موسسه حذف گردید.
سپس فعالیت ها به سمت ارائه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت هدایت شد.
شرکت حسابداری دانا محاسب با مجموعه ای از کارشناسان خبره در رشته های مختلف مهندسی مالی، حقوق، مدیریت، اقتصادی و حسابداری همراه مدیران و کارفرمایان می باشد.

خدمات مالی و حسابداری

نظارت و پشتیبانی نیروهای اعزامی بطور تمام وقت و پاره وقت
تحریر دفاتر قانونی
مشاوره حسابداری رایگان
مشاوره مالی و مالیاتی و اقتصادی
طرز نوشتن دفاتر حسابداری
معرفی دفتر روزنامه و کل
تهیه لایحه دفاعیه
ارسال اظهارنامه عملکرد
اصلاح کدینگ نامناسب و طراحی کدینگ بر اساس اصول تعیین شده
ایجاد سیستم مالی مناسب برای شرکت ها و موسسات با سیستم مالی ناکارآمد
خدمات مالی رایگان
خدمات مالیاتی و اقتصادی
خدمات حسابداری و حسابرسی رایگان
استعلام کد اقتصادی و اخذ کد اقتصادی از طریق اینترنت
آموزش نرم افزارهای حسابداری استعلام صحت کد اقتصادی
دریافت کد اقتصادی از طریق اینترنت
استعلام صحت کد اقتصادی شرکتها
تهیه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
مشاوره مالی
مشاوره حسابداری تلفنی
مشاوره حسابداری آنلاین
تهیه اظهارنامه الکترونیکی
pdf آموزش صورت معاملات فصلی
اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده

لیست موسسات خدمات مالی و حسابداری

شرکت حسابداری و حسابرسی دانا محاسب فکور
شرکت حسابداری معتمد ارقام کیانا
شرکت های طرفه نگار
موسسه حسابرسی ماکان تراز نو اندیش
شرکت سان برد محاسب
شرکت حسابرسی نوین
موسسه حسابداری امیر آتشانی و همکاران
شرکت خدمات حسابرسی و حسابداری بیلان پرداز

شرکت حسابداری دانا محاسب فکور

این موسسه حسابرسی با ارائه تکنیک های متفاوت در زمینه حسابداری، مدیریت و مهندسی صنایع بر این امید دارد که بتواند مدیران را در راستای تحقق اهدافشان یاری رساند.

شرکت خدمات حسابداری

,

شرکت حسابداری

امروزه بسیاری از شرکتها و سازمانها برای انجام امور مالی و حسابداری خود دیگر حسابدار استخدام نمی نمایند.
زیرا برای آنها از لحاظ هزینه به صرفه نیست.
استخدام حسابدار مستقل برای یک شرکت یا سازمان مسلما پرداخت حقوق به وی را در پی دارد.
از طرفی برای یک حسابدار در شرکت باید مکانی در نظر گرفته شود که این امر صرف هزینه بیشتری را می طلبد.
بنابراین شرکت خدمات حسابداری دانا محاسب فکور برای صرفه جویی در هزینه شرکتها به اعزام حسابدار برای آنان پرداخته است.
اعزام حسابدار و مدیر مالی به شرکتهای مختلف سبب راحتی کار شرکتها شده است.
حسابداران و حسابرسان اعزامی پس از بررسی صورتهای مالی به ارائه گزارش می پردازند.

بهترین نرم افزار حسابداری

نرم افزارهای حسابداری امروزه انجام امور حسابداری راحت کرده است.
به طوری که پس از ورود اطلاعات به صورت خودکار حسابرسی اسناد مالی انجام می شود.
یکی از بهترین نرم افزارهای حسابداری، نرم افزار حسابداری هلو است .
این نرم افزار از قابلیت انعطاف بالایی برخوردار است. بنابراین مورد استفاده بیشتری از شرکتها قرار گرفته است.

این گزارش تهیه شده مبنای تصمیم گیری کارفرمایان می شود.
بنابراین اتخاذ تصمیم درست در تخصیص منابع مالی سبب

خدمات حسابداری

مشاوره حسابداری
مشاوره حسابداری و اقتصادی
آموزش حسابداری
آموزش مفاهیم و اصول حسابداری
استعلام کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی
رسیدگی به امور انبار گردانی توسط افرادی خبره
گواهی ارزش افزوده
آموزش نوشتن دفاتر قانونی
خدمات حسابرسی
ارائه انواع خدمات حسابداری
خدمات مشاوره مالی
طرز نوشتن دفتر کل و روزنامه
طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی
تهیه و تنظیم ترازنامه
تنظیم تراز آزمایشی
تهیه گزارش کامل جهت ارائه به ممیزین مالیاتی
آموزش تحریر دفاتر قانونی رسمی
طرز تهیه اظهارنامه مالیاتی
تنظیم اظهارنامه عملکرد
مشاوره حسابداری آنلاین
مشاوره حسابداری تلفنی
مشاوره حسابداری حضوری
معرفی شرکت حسابداری معتبر به مودیان
تنظیم صورتهای مالی
اعزام حسابدار
استخدام حسابداری
اعزام مدیر مالی
استخدام حسابداری پاره وقت

موسسه خدمات مالی و حسابداری

,

موسسه حسابداری

موسسه خدمات مالی و حسابداری دانا محاسب فکور با داشتن سالها تجربه کاری آماده خدمت رسانی به مودیان عزیز می باشد.
این شرکت حسابداری با آموزش اصول ومفاهیم حسابداری به دانشجویان و علاقه مندان آنها را راهی بازار کار می نماید.

آموزش نرم افزار حسابداری

آموزش نرم افزارهای مختلف حسابداری امروزه در بسیاری از آموزشگاه ها صورت می پذیرد.
نرم افزارهای حسابداری از جمله نرم افزار حسابداری هلو، نرم افزار حسابداری همکاران سیستم، نرم افزار حسابداری سپیدار و …
این نرم افزارها از نرم افزارهای حسابداری بسیار مهم می باشد.
یادگیری این نرم افزارها سبب تسلط افراد در بازار کار حسابداری می شود.

مشاوره انتخاب رشته

بسیاری از اشخاص در رشته ای تحصیل می کنند که مورد علاقه آنها نیست.
گاهی در همان ابتدای راه متوجه این امر می گیردند و تغییر مسیر می دهند .
گاهی نیز پس از طی مقداری از مسیر تغییر رشته می دهند. با دریافت مشاوره رایگان جهت انتخاب رشته می توانید از همان ابتدا مسیری صحیح را انتخاب کنید.
با یک انتخاب صحیح می توانید سریعتر به هدف خود دست یابید.

خدمات مالی و حسابداری

تهیه گزارشات مالی
• مشاوره مالیاتی رایگان
مشاوره حسابداری
• تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی
• عملیات اصلاح و بستن حساب ها
• مشاوره تخصصی حسابداری مدیریت
• اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها
• ارائه راه حل برای حل اختلاف بین شرکا
• تعیین قیمت تمام شده و کنترل خط تولید
• تهیه صورتهای مالی بر اساس اسناد و مدارک
• ارائه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانکها
• پیگیری امور جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی
• ثبت و اصلاح تمام اسناد حسابداری جاری و معوقه
اعزام نیروی حسابدار جهت حسابداری و مشاور مالی و مالیاتی
• ارائه امور حسابداری مربوط به ورشکستگی حسابها
• انجام امور انبار گردانی و کدینگ کالا و کنترل موجودی
• ارائه سیستم مالی مناسب برای شرکت های تازه تاسیس
• انجام تمامی امور مالی و حسابداری موسسات و شرکت ها
• ارائه امور مربوط به حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی