موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی

موارد مهم رد دفاتر قانونی در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی آمده است که ما در این مطلب برای شما آنها را ذکر خواهیم کرد.

موارد مهم رد دفاتر قانونی

 

موارد مهم رد دفاتر قانونی در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ذکر شده اند که عبارتند از :

⬅در صورتی که دفاتر ارایه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

⬅عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

⬅ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

⬅ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

⬅تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

⬅جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفترمشاغل بمنظورسوء استفاده.

⬅بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی، مگر اینکه حساب های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

پیشنهاد بازدید  قیمت خدمات حسابداری

⬅تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل …

⬅عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ آیین نامه تحریر دفاتر.

⬅اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ آیین نامه تحریر دفاتر اقدام نشده باشد.

⬅در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

⬅عدم ارایه آیین نامه ها و یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده.

⬅عدم ارایه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).

⬅استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آیین نامه).

⬅عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجوددرسیستمهای الکترونیکی درمورد اشخاصی که ازسیستمهای مذکور استفاده می نمایند.

⬅ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز.

پیشنهاد بازدید  ثبت حسابداری هزینه خدمات پس از فروش
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.